Giải Nghĩa : Tam đề - Ngũ Quán - Lục Hòa

Tam Đề :

1.Một là không làm các điều ác,
2.Hai là siêng làm các việc lành,
3.Ba là giữ tâm ý thanh tịnh.

Ngũ quán:

1.Một là nghĩ đến công sức cực khổ của thí chủ cúng dường vật thực,
2.Hai là xem xét đức hạnh có xứng đáng thọ dụng vật thực,
3.Ba là ngăn ngừa lòng tham ăn và thói quen chê khen,
4.Bốn là xem vật thực như món thuốc trị bệnh đói,
5.Năm là tạm dùng vật thực để có sức khoẻ hành đạo.

Tam đề và ngũ quán là phương tiện chư Tổ dạy người tu để nhiếp phục tâm, trước và trong khi thọ dụng vật thực cúng dường, để tăng trưởng từ bi và trí tuệ.

Những buổi cúng dường trai nghi, trai tăng rất trang nghiêm thanh tịnh, tứ chúng đồng tu tụng niệm hồi huớng cho gia đình thí chủ và cho chúng sanh trong khắp pháp giới đời đời được gặp chánh pháp để tiến tu cho đến ngày giác ngộ và giải thoát. Tứ chúng đồng tu theo pháp lục hòa(1), tuy có khác nhau về xuất xứ, trong hay ngoài giáo hội, nhưng tất cả đều bất tùy phân biệt, cư xử bình đẳng, thanh tịnh và hòa hợp, từ vật chất cho đến tinh thần, hòa vui chấp tác, hành đường, giúp nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, việc nặng hay việc nhẹ, tất cả đều hiểu biết và thương yêu nhau trong tình đạo vị của chốn thiền môn.Đó mới thật là chân chánh tu hành.

1.Lục Hòa:
1. Thân hòa đồng trụ
2. Khẩu hòa vô tránh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Kiến hòa đồng giải
5. Giới hòa đồng tu
6. Lợi hòa đồng huân